Technisch Beheer

Bij het onder­houden van het gebouw en dan met name alle delen waarvoor de eige­naren gemeen­schappelijk verant­woordelijk zijn, is een goede en eerlijke en trans­parante aanpak nodig. Immers ALLE eigenaren dienen te weten wat zij maandelijks als service­bijdrage moeten betalen en waarvoor en wie er op toeziet dat het allemaal goed gebeurt. Een belangrijk aspect bij het technisch beheer is het ‘Meerjaren Onderhoudsplan‘. Hierin staat precies aangegeven wat er gedaan gaat worden om het gebouw op een bepaald kwaliteits­niveau te houden. Het ‘Meerjaren Onderhoudsplan’ is de basis voor een objectief beleid omtrent de maandelijkse bijdrage aan de VvE.

Technisch beheer omvat allereerst het optreden in nood­situaties, bijvoorbeeld de lift is kapot of er is lekkage bij het dak. De onderste bewoners hebben dan niet direct last van een lekkend dak, maar het is wel ‘hun’ gebouw dat gerepareerd moet worden.

ACB VvE beheer Haarlem

Er zijn natuurlijk bewoners die zelf zaken zouden kunnen repareren maar omdat er verant­woording is naar alle eigenaren, is het beter om dit soort zaken door een kundige derde te laten doen die garantie op het werk geeft.

Ook is het prettig indien er dan een beheerder is waar enkel de klacht neer­gelegd hoeft te worden en die daarna direct voor herstel gaat zorgen.

Servicepakket

In ons service­pakket voor het Technisch Beheer ten behoeve van VvE’s kan worden opgenomen een 24-uurs storings­dienst voor het aannemen en afhandelen van onderhouds­klachten en het oplossen van technische calami­teiten naar aanleiding van storm en water­overlast. Ook voor andere schades kunt u altijd terecht bij onze 24-uurs storings­dienst.

 • Het opstellen en bespreken van een MJOP

 • Het opstellen van een nul­meting van de huidige onderhouds­toestand
 • Het updaten van het MJOP; na 3-5 jaar dient het MJOP geactua­liseerd te worden, na bouw­kundige inspectie wordt het voor­liggende plan herzien
 • Jaarlijks het opstellen van een actie­plan als uit­vloeisel van het Meer-Jaren-Onderhoud-Plan (MJOP)

 • Jaarlijkse inspectie van het complex

 • Het afhandelen van storings­meldingen (24/7)
 • Het laten uitvoeren van (klein) onder­houd en reparaties
 • Het volledig coördineren en begeleiden van grote onderhouds­werkzaamheden
 • Het opmaken van een bestek van de uit te voeren werkzaamheden

 • Het opvragen van offertes ten behoeve van de werkzaam­heden (bij grote klussen tenminste 3 offertes, bij kleine klussen in overleg)
 • Het organiseren van het vereiste onderhoudswerk

 • Het toezicht houden op deze werkzaamheden

 • Het begeleiden van onderhouds­personeel op locatie
 • Het opleveren van de uitgevoerde werkzaamheden

 • Het toezien op naleving van de garantie­bepalingen gedurende garantieperiode
Klik hier

Uw VvE Beheer in goede handen

VvE’s die orde op zaken willen stellen of willen kijken of er ruimte tot verbetering is biedt ACB VvE Beheer geheel gratis én vrijblijvend een eerste kennismaking aan
Klik hier