ACB VvE Beheer Bestuurlijk Beheer

Bestuurlijk Beheer

ACB VvE Beheer zal binnen de bepalingen in de wet en splitsings­akte het bestuur desgevraagd zoveel mogelijk adviseren op bestuurlijke vraag­stukken. Indien uw VvE geen eigen bestuur heeft geformeerd, kan ACB VvE Beheer deze rol ook op zich nemen. Bij het bestuurlijk beheer van een VvE is ACB VvE Beheer natuurlijk gebonden aan de regels vanuit de wet, splitsings­akte en het model­reglement, daarnaast geeft ACB VvE Beheer echter ook advies voor het opstellen van een Huishoudelijk Reglement.

Algemene Leden Vergadering

Een belangrijk item bij het bestuurlijk beheer van een VvE is het houden van een Algemene Leden Vergadering. ACB VvE Beheer helpt bij het aanleveren van agenda en concept vergader­stukken. Verder regelt ACB VvE Beheer de vergader­locatie en zorgt voor het verzenden van de definitieve vergader­stukken en uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering. Onze senior beheerder is de voorzitter tijdens de Algemene Leden Vergadering, daarnaast wordt de Algemene Leden Vergadering genotuleerd door een van onze account­managers.

Als tijdens een leden­vergadering onvoldoende stemmen aanwezig zijn om rechts­geldig besluiten te nemen, schrijft het splitsing­sreglement voor dat binnen twee tot zes weken een tweede vergadering gehouden wordt, waar voor de geagendeerde onderwerpen rechts­geldig besluiten genomen kunnen worden, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Voor zover de eerste leden­vergadering desondanks gehouden wordt en leden daarin reeds hun stem uitbrengen, zorgt ACB VvE Beheer voor tijdige verslag­legging daarvoor, zodat de notulen van die eerste vergadering, waaruit al duidelijk de mening en het stemgedrag van de daar aanwezige leden blijkt, meegezonden kunnen worden met de convocatie voor de tweede leden­vergadering.

ACB VvE Beheer zorgt er, in overleg met de voorzitter van de vergadering, voor dat die tweede leden­vergadering binnen de voorgeschreven termijn gehouden wordt, en dat de convo­catie daarvoor zodanig plaats­vindt, dat het voor iedereen duidelijk is dat tijdens die tweede leden­vergadering alle besluiten rechts­geldig genomen kunnen en zullen worden. Dat aspect wordt ook in de notulen expliciet opgenomen.

ACB VvE beheer Haarlem

Sleutelbeheer

Onder het bestuurlijk beheer valt ook het beheren van sleutels van algemene ruimten en sleutel­certificaten voor zover de vereniging die ter bewaring aan de beheerder heeft over­gedragen. ACB VvE Beheer ziet er vervolgens op toe wanneer sleutels worden uit­gegeven aan leveranciers. Dit gebeurt volgens een voorop­gesteld protocol, zodat altijd duidelijk is wie toegang tot de VvE heeft.